Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U
foto: Sastanak mreže, Sarajevo, 2021
Eko BiH mreža okuplja oko 40 ekoloških udruženja iz zemlje.

Mreža je pokrenuta 2002. godine i tada je podrazumijevala elektronsko umrežavanje i razmjenu informacija između ekoloških udruženja i aktivista u BiH. Kao neformalna mreža djeluje od 2014. godine, kada je organizovan prvi sastanak mreže u Banjoj Luci.

Okupljamo i neformalne grupe, pojedince/ke i aktiviste/kinje putem zajedničke mailing liste, trenutno sa preko 150 adresa.

Naši ciljevi

Cilj mreže je okupljanje organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca/ki radi zajedničkog rada i djelovanja, međusobne solidarnosti u jačanju kapaciteta, razmjeni informacija i podršci – sve u cilju zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini.

Ostvariti veći uticaj

Ostvariti veći uticaj Eko-BiH mreže na kreiranje i provođenje politika zaštite životne sredine/okoliša i očuvanja prirode u BiH na principima solidarnosti i demokratije.

Glas civilnog društva

Učiniti mrežu prepoznatljivim i nezaobilaznim glasom civilnog društva u zaštiti životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini, ali i izvan granica BiH.

Osnažiti kontinuitet rada

Jačanje platforme za saradnju i okupljanje organizacija civilnog društva – OCD za životnu sredinu/okoliš i ostalih aktivnih aktera civilnog društva, radi osnaživanja i kontinuiteta rada OCDa za životnu sredinu/okoliš i kreiranja ujedinjenog zagovaračkog pokreta za okolišne promjene.

Nivo kapaciteta u OCD

Podizanje nivoa kapaciteta u OCD koje se bave zaštitom životne sredine/okoliša.

Uslovi održivosti

Stvaranje uslova za stabilno i održivo funkcionisanje mreže, kroz namicanje sredstava, model iniciranja zajedničkih djelovanja, jasne kriterije za članstvo i uspostavljen etički kodeks i drugih pravila funkcionisanja mreže.
Aktivnosti
Ciljevi Eko BiH mreže dostižu se kroz sljedeće aktivnosti koje članice provode u skladu sa svojim mogućnostima, a u saradnji sa ostalim članicama:

Zajedničko djelovanje

Javno zagovaranje kroz pokretanje i koordinaciju zajedničkih kampanja i akcija, te solidarna podrška važnim pojedinačnim akcijama članica

Implementacija

Aktivno učešće u procesu donošenja i implementacije zakonskih propisa, programa i razvojnih planova koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu/okoliš;

Osnaživanje

Osnaživanje kapaciteta organizacija za zaštitu životne sredine/okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih kapaciteta, uticaja na lokalnom, kantonalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou te saradnja sa drugim relevantnim akterima na svim nivoima.

Učešće u pregovorima

Jačanje kapaciteta mreže i njenih članica za aktivno učešće u pregovorima za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji, u okviru Poglavlja 27.

Javni imidž mreže

Građenje prepoznatljivog javnog imidža mreže.
Članovi Koordinacionog odbora

Amra Skramončin

Centar za ekologiju i energiju

Anes Podić

Eko akcija

Robert Oroz

Koalicija za zaštitu rijeka BiH

Tihomir Dakić

Centar za životnu sredinu

Emina Veljović

Arhus Centar Sarajevo

Mario Crnković

Green Team

Samir Lemeš

Eko Forum Zenica

Majda Ibraković

Koordinatorica mreže