Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

DEKLARACIJA

04.08.2023.

O SPREČAVANJU ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH I DRUGIH OPASNIH OTPADA U BLIZINI  DRŽAVNIH GRANICA

PREAMBULA

Uvažavajući značaj izgradnje održivog mira kroz odgovorna djelovanja, istinsko međusobno uvažavanje i brigu o marginalizovanim kategorijama, kao principe od izuzetne važnosti za budućnost kojoj moramo težiti;

Naglašavajući važnost uključivanja građana u procese donošenja odluka, afirmisanja odgovornosti koje doprinose principima međugeneracijske pravde i razvijanja saradnji koje doprinose regionalnom razvoju i napretku, svjesni prepreka, ali i neophodnosti stvaranja uslova za postizanje šireg prosperiteta;

Potvrđujući načela Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima kao temeljne međunarodne konvencije, kao i Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama na kojima gradimo odgovorniju sadašnjost kao i uslove za bolju budućnost; 

Prepoznavajući važnosti Aarhuske i ESPOO konvencija kao svojevrsnih civilizacijskih iskoraka, posebno kada su u pitanju elementarna ljudska prava, promocija zdravih stilova života i zaštita životne sredine, bez obzira na nacionalne odnosno državne granice; 

Uviđajući preporuke iz Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom Međunarodne agencije za atomsku energiju, u isto vrijeme svjesni prostora za njeno unapređenje;

Ističući načelo (11) Direktive Vijeća 2006/117/Euratom od 20. novembra 2006. godine o nadzoru i kontroli pošiljki radioaktivnog otpada i istrošenog goriva, a prema kojem: “za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od opasnosti koje proizlazi iz radioaktivnog otpada, treba uzeti u obzir rizike koji se javljaju izvan Zajednice;”

Afimišući principe održivog razvoja usvojenih na Konferenciji iz Rio de Ženeira 1992. godine, kao i principe odgovornih odnosa ka rijekama proklamovane kroz Deklaraciju o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana;

Mi, građani, pojedinci i organizacije civilnog društva, okupljeni oko zajedničkih ideja, usvajamo:

DEKLARACIJA

O SPREČAVANJU ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH I DRUGIH OPASNIH OTPADA U BLIZINI  DRŽAVNIH GRANICA

Administrativne granice, bilo da su lokalnog ili državnog tipa, ne predstavljaju samo mjesto razgraničenja, već su u suštini mjesto susreta i prilika. Jednako tako, odgovornosti pojedinaca, grupa i država, nisu i ne smiju biti isključivo ograničena na područja ograničena administrativnim cjelinama. Na bazi toga, od nemjerljive važnosti je afirmisati odgovornosti i razvijanje saradnje koja doprinosi regionalnom razvoju i napretku. 

Budućnost kojoj težimo, mora imati osnovu u odgovornom donošenju odluka, a ogledalo odluka koje donosimo u sadašnjosti, su ono šta ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama. Ideje, inicijative i pokušaji koji su u suprotnosti sa prethodno navedenim, ne mogu biti prihvaćeni ni u kom obliku, već zaslužuju odbacivanje ili revidiranja do onog trenutka dok ne postanu dovoljno odgovorni i prihvatljivi građanima.

U skladu sa tim, neprihvatljiva je namjera izgradnje nuklearnog objekta uz samu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno namjera da se na području Trgovske gore deponuju radioaktivni otpadi iz Slovenije, kao i drugi opasni otpadi sa teritorije čitave Hrvatske. Neprihvatljivo je da se izmještajući navedene otpade sa mjesta nastanka, građanima Bosne i Hercegovine nameću rizici odnosno posljedice, tog što su Hrvatska i Slovenija imale energetske i ekonomske benefite od rada nuklearne elektrane Krško.

U svjetskim razmjerama, ne postoji identičan slučaj, gdje se 24 godine istrajava na ideji da se protivno volji stanovništva i susjedne države najopasniji otpadi smještaju uz samu granicu dvije zemlje. Na vrijeme upozoravamo, ukoliko bi se desio presedan da se u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine smještaju pomenuti otpadi, to bi obesmislilo čitav niz međunarodnih konvencija, ali i otvorilo Pandorinu kutiju koja bi kao ultimativno rješenje upravljanja opasnim otpadima nametnula novu praksu smještanja otpada uz granice.

Regiji je potreban napredak, vođen ciljevima održivog razvoja, a ne projekti koji direktno podrivaju održivu budućnost, na području ekonomski i socijalno oslabljenom usljed brojnih sukoba u prošlosti. Vodeći se potrebom za razvojem kulture mira i društvenog prosperiteta, neprihvatljivo je nepoštovati stavove građana. Neprihvatljivo je ignorisati jasno iskazane stavove putem deklaracija i rezolucija, na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Interesi građana i generacija koje dolaze, ne smiju biti u sjenci prilika za jednokratne ekonomske dobiti i politika koje bježe od odgovornih postupanja. Život rijeke Une, sjeverozapadne Bosne i Hercegovine kao i Bosne i Hercegovine uopšte, brani se odgovornim činjenjima i suprotstavljanju idejama koje promovišu model da u materijalnom društvu sve mora biti na prodaju. Životi nisu i ne smiju biti na prodaju. Rijeka Una nije na prodaju, nije bila, niti će ikada biti. Zbog toga, braneći živote i rijeku Unu, braneći principe međunarodnih konvencija i zdravog razuma, braneći princip izgradnje dobrosusjedskih odnosa i odgovornih ponašanja kada su u pitanju pogranična područja, protivimo se ideji izgradnje nuklearnog objekta u graničnom pojasu, kog bi pratili radioaktivni i drugi opasni otpadi.

Od vlada i institucija Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Evropske unije zahtijevamo da:

– Uvaže glas i stav građana te odmah zaustave procese koji za cilj imaju dugoročno skladištenje i/ili odlaganje radioaktivnih i drugih opasnih otpada u graničnom području Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

– Pronađu adekvatnu lokaciju odlaganja radioaktivnog otpada, poštivajući zakone, mjere, odgovorne prakse i principe poput međunarodno uvaženog ekološkog principa “zagađivač plaća”, na način da odgovornost nastanka i teret zbrinjavanja radioaktivnog i opasnog otpada ne bude prebačen na nevinu stranku/stranke, odnosno na stranku/ke koja je nije kreirala, odnosno nije učestvovala u njenom kreiranju.

– Obezbijede dosljednu primjenu svih relevantnih međunarodno priznatih konvencija, te zajedno rade na artikulisanju stava koji će neprihvatljivom definisati namjeru bilo koje zemlje, da u graničnom području može skladištiti i/ili odlagati radioaktivne, kao i druge opasne otpade.

– Uvaže značaj rijeke Une koja predstavlja svjetsko, ekološko i hidrološko blago.

– Usmjere naučne i ekonomske resurse na razvoj drugih tehnologija u cilju proizvodnje elektične energije u skladu sa održivim razvojem, te u skladu sa tim, kontinuirano i racionalno organičavaju dalja ulaganja u korištenje nuklearne energije za proizvodnju elektične energije, s obzirom na opasne i dugotrajne posljedice koje ova tehnologija ima, te kreira neopravdan teret kako za sadašnje, tako i za buduće generacije.

Pridružujemo se apelu Green Team- Novi Grad, članice naše mreže u borbi protiv odlaganja radioaktivnog otpada uz samu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine!

📢 Pozivamo organizacije civilnog društva iz BiH, bilo da su ekološke, omladinske, sportske ili drugog tipa, da se pridruže potpisivanju Deklaracije protiv odlaganja nuklearnog otpada u Trgovskoj Gori!

📄 Deklaraciju možete pogledati i preuzeti i na linku: https://tinyurl.com/3a2352rh i ista se, potpisana i ovjerena pečatom udruženja, dostavlja na e-mail adresu greenteamcentar@gmail.com.

ℹ Više informacija dostupno je na Facebook stranici Green team – Novi Grad, udruženja građana koje godinama vodi borbu protiv realizacije ovog štetnog projekta.

Inicijative mreže